search

Best photos of the month, September 2019.

Long-tailed Tit | Vladimir Maer | 17

White's Thrush | Sergey Chumakov | 17

Pied Wheatear | Mihail Ivanov | 17

Siberian Rubythroat | Ilya Zhivotikov | 17

Pacific Golden Plover | Aleksey Bolshakov | 16

Northern Hazelhen | Sergey Chumakov | 15

White's Thrush | Andrey Chernykh | 14

Great Grey Shrike | Andreyenkov Oleg and Nataly | 14

Common Kingfisher | Oleg Popov | 14

Curlew Sandpiper | Mihail Ivanov | 13

Grey Plover | Aleksey Bolshakov | 13

Spotted Redshank | Denis Zhbir | 13

Northern Hazelhen | Sergey Chumakov | 12

Little Bunting | Mihail Ivanov | 12

Common Greenshank | Valerii Bogdanovich | 12

Common Sparrowhawk | Andrey Chernykh | 11

Common Greenshank | Mihail Ivanov | 11

Common Starling | Marina Zubareva | 11

Daurian Jackdaw | Aleksey Bolshakov | 11

Common Cuckoo | Denis Zhbir | 11

Daurian Redstart | Denis Zhbir | 11

Little Stint | Askar Isabekov | 10

Osprey | Askar Isabekov | 10

Eurasian Nuthatch | Andrey Chernykh | 10

Taiga Flycatcher | Aleksey Bolshakov | 10

Azure-winged Magpie | Aleksey Bolshakov | 10

Ruff | Denis Zhbir | 10

Booted Eagle | Denis Zhbir | 10

Peregrine Falcon | Askar Isabekov | 9

Siberian Accentor | Aleksey Bolshakov | 9

Eastern Buzzard | Denis Zhbir | 9

Spotted Nutcracker | Andrey Chernykh | 8

Pacific Golden Plover | Valerii Bogdanovich | 8

Eurasian Jay | Aleksey Bolshakov | 8

Dunlin | Denis Zhbir | 8

Greater Spotted Eagle | Askar Isabekov | 7

Northern Goshawk | Dmitry Dubikovskiy | 7

Olive-backed Pipit | Mihail Ivanov | 7

Common Cuckoo | Nadezhda Orlova | 7

Amur Falcon | Denis Zhbir | 7

Eastern Buzzard | Denis Zhbir | 7

Northern Goshawk | Dmitry Dubikovskiy | 7

calendar

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2015

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


White Stork (Ciconia ciconia)

© Vladimir Maer
2019-11-09

The easternmost record of a vagrant in Siberia.


Desert Wheatear (Oenanthe deserti)

© Andrey Chernykh
2019-10-27

A vagrant in Novosibirdsk Region.


Desert Wheatear (Oenanthe deserti)

© Ilya Sukhov
2019-10-19

The first photo-record and probably the first registration of this species in Novosibirsk Region.


European Greenfinch (Chloris chloris)

© Mihail Ivanov
2019-10-16

The rare nesting bird in Irkutsk Region. The first photo-record in this region.